Archivo por agosto de 2011

BOLSA DE EMPREGO

Auxiliares de fontanería para o Concello do Irixo
Luns, 29 Agosto 2011
O Concello de Irixo fai unha convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso, de dúas prazas de auxiliar de fontanería.O prazo… Ler máis…
Convocatoria do Concello de Torredonjimeno (Jaén) para prover varias prazas
Venres, 26 Agosto 2011
Mediante Resolución do 26 de xullo de 2011, o Concello de Torredonjimeno (Jaén), convoca varias prazas: Unha praza de Arquitecto Técnico, persoal… Ler máis…
Convocatoria varias prazas Concello de Torredonjimeno (Jaén)
Venres, 26 Agosto 2011
Convocatoria varias prazas Concello de Torredonjimeno (Jaén).O Concello de Torredonjimeno Jaén convoca, varias prazas:Unha de Asesor xurídico… Ler máis…
Convocatoria dunha praza Concello de Torredonjimeno (Jaén)
Venres, 26 Agosto 2011
O Concello de Torredonjimeno (Jaén) convoca unha praza de Administrativo, pertencente á escala da Administración Xeral, subescala Administrativa e… Ler máis…
A Universidade de Sevilla convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios
Venres, 26 Agosto 2011
Resolución do 29 de xullo de 2011, da Universidade de Sevilla, pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios. I…. Ler máis…
Convocatoria para prover unha praza Concello de Navarrés (Valencia)
Venres, 26 Agosto 2011
O Concello de Navarrés (Valencia) convoca unha praza de Administrativo, pertencente á escala de Administración Xeral, subescala Administrativa,… Ler máis…
Convocatoria dunha praza Concello de Estopiñán del Castillo (Huesca)
Venres, 26 Agosto 2011
O Concello de Estopiñán del Castillo (Huesca) convoca unha praza de operario de servizos múltiples, para prover por oposición, quenda libre.O… Ler máis…
Convocatoria dunha praza Concello de Onil (Alicante)
Mércores, 24 Agosto 2011
O Concello de Onil (Alicante) convoca unha praza de Inspector Xefe do corpo de Policía Local de Onil, pertencente á escala de Administración… Ler máis…
Convócase concurso de acceso a praza vinculada de corpos docentes universitarios
Martes, 23 Agosto 2011
A Universidade de La Laguna e o Servizo Canario de Salud, convocan concurso de acceso a praza vinculada de corpos docentes universitarios.As… Ler máis…
Concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios Universidad Politécnica de Valencia
Martes, 23 Agosto 2011
A Universidade Politécnica de Valencia convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios. Corpo: Catedrático/a de… Ler máis…
Convocatoria unha praza Concello de Lugo
Martes, 23 Agosto 2011
O Concello de Lugo convoca unha praza de Oficial Condutor (Grupo C, subgrupo C2), pertencente á escala de Administración Especial, subescala de… Ler máis…
Convocatoria varias prazas Concello de Lezo (Gipuzkoa).
Venres, 19 Agosto 2011
O Concello de Lezo (Gipuzkoa) convoca tres prazas de Administrativo,mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda libre e unha praza de… Ler máis…
Convocatoria varias prazas Concello de Vic ( Barcelona).
Venres, 19 Agosto 2011
O Concello de Vic (Barcelona) convoca tres prazas de axente da Garda urbana, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala servizos… Ler máis…
Convocatoria varias prazas Concello de Guadalajara.
Venres, 19 Agosto 2011
O Concello de Guadalajara convoca dúas prazas de traballador social, mediante o sistema de concurso-oposición libre.O prazo de presentación de… Ler máis…
Convocatoria praza Concello de Sedaví (Valencia).
Xoves, 18 Agosto 2011
O Concello de Segaví (Valencia) convoca unha praza de Oficial Electricista do equipo de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de concurso… Ler máis…
Fotografía
Martes, 30 Agosto 2011
Empresa selecciona persoalSoldo fixo, seguridade social.Curriculum con fotografía ao apdo 936 Coruña. A Voz de Galicia, 28 agosto 2011.
Pasadoras e aprendizas
Martes, 30 Agosto 2011
Avda. da praia, parcela 144B. Sabón.A Voz de Galicia, 28 agosto 2011.
Comerciais sector publicidade
Martes, 30 Agosto 2011
Para a provincia da CoruñaAltos ingresos e dispoñibilidade horariaTeléfono: 627908787.Correo: comercialpublicidade2011@gmail.com.A Voz de Galicia,… Ler máis…
Zapateiro para arranxos
Martes, 30 Agosto 2011
Que saiba facer duplicado de chaves e mandosTeléfono:637377812.A Voz de Galicia, 28 agosto 2011.
Oficial peiteado señoras
Martes, 30 Agosto 2011
Con experienciaQuenda de tardePara Alameda Salóns de peiteadoSoldo fixo máis comisiónsInteresados chamar ao teléfono: 670215134A Voz de Galicia,… Ler máis…
Profesor de bioloxía
Martes, 30 Agosto 2011
Curso 2011/2012.Curriculum: pontusmundi@hotmail.comA Voz de Galicia, 28 agosto 2011.
Auxiliar clínica dental
Martes, 30 Agosto 2011
BetanzosTraballo 2 ou 3 días por semanaEnviar c.v ao apdo 138 Betanzos.A Voz de Galicia, 28 agosto 2011.
Empregada de fogar interna.
Martes, 30 Agosto 2011
Urb Icaria.Labores domésticos e coidado de nenos.Imprescindible informes e papeis en regraLucía, teléfono: 657584656.A Voz de Galicia, 28 agosto… Ler máis…
Interna e empregada de fogar
Martes, 30 Agosto 2011
Imprescindible con informesTeléfono: 619357022. A Voz de Galicia, 28 agosto 2011.
Oficial de peiteado
Martes, 30 Agosto 2011
Con experienciaPara CoruñaTeléfono: 693411221.A Voz de Galicia, 28 agosto 2011.
Teleoperadores/as, comerciais, xefe de equipo e Inspector
Martes, 30 Agosto 2011
Para aseguradora NacionalEn CoruñaTeléfono: 981145466/981224319.A Voz de Galicia, 28 agosto 2011.
Rapaza para levar contabilidade
Martes, 30 Agosto 2011
Valorarase coñecemento de inglés falado e escritoPhotoshop e deseño gráficoInteresadas enviar c.v a info@faino.es.A Voz de Galicia, 28 agosto… Ler máis…
Comercial enerxías renovables
Martes, 30 Agosto 2011
Empresa líder no ámbito nacional de Instalacións eléctricas e enerxías renovablesPara venda de produtos e servizos no ámbito das enerxías… Ler máis…
Odontólogo A Coruña
Martes, 30 Agosto 2011
A tempo parcialEnviar curriculum a: c/Pérez Cepeda, 2-4 D.15004 A Coruña.A Voz de Galicia, 28 agosto 2011.
1 Auxiliar administrativo
Martes, 30 Agosto 2011
Empresa de baños e cerámica para A CoruñaInteresados enviar urxentemente curriculum indicando referencia a: apdo correos 303 A Coruña.A Voz de… Ler máis…

BOLSA DE VIVENDA XOVE EN ALUGUERVIVENDA1
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado en colaboración co INJUVE poñen en marcha a Bolsa de Vivenda Xove en Aluguer. Este programa ten como finalidade facilitar o acceso á vivenda, mediante á xestión gratuíta do aluguer de vivendas en condicións económicas maís favorables ás do mercado, ofrencendo ademáis  aos propietarios garantías adicionais, a través dun segundo multirrisco e un seguro de caución que lles aseguran cobrar as rendas dun ano.

MEDIDAS PARA PROMOVER O EMPREGO DOS MOZOS

Medidas para promover o emprego dos mozos

empleoNo BOE do 30 de agosto de 2011 publícase o Real Decreto-lei 10/2011, de medidas urxentes para a promoción do emprego dos mozos:

O contrato para a formación e a aprendizaxe rexerase polas seguintes regras:

a) Poderase celebrar con traballadores maiores de dezaseis e menores de vinte e cinco anos que carezan da cualificación profesional recoñecida polo sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo requirida para concertar un contrato en prácticas.
O límite máximo de idade non será de aplicación cando o contrato se concerte con persoas con minusvalidez.
b) A duración mínima do contrato será dun ano e a máxima de dous, se ben poderá prorrogarse por doce meses máis, en atención ás necesidades do proceso formativo do traballador nos termos que se establezan regulamentariamente, ou en función das necesidades organizativas ou produtivas das empresas de acordo co disposto en convenio colectivo, ou cando se celebre con traballadores que non obtivese o título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.
As situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, maternidade, adopción ou acollemento, risco durante a lactación e paternidade interromperán o cómputo da duración do contrato.
c) Expirada a duración do contrato para a formación e a aprendizaxe, o traballador non poderá ser contratado baixo esta modalidade pola mesma ou distinta empresa.
Non se poderán celebrar contratos para a formación e a aprendizaxe cando o posto de traballo correspondente ao contrato sexa desempeñado con anterioridade polo traballador na mesma empresa por tempo superior a doce meses.
d) O traballador deberá recibir a formación inherente ao contrato para a formación e a aprendizaxe directamente nun centro formativo da rede a que se refire a disposición adicional quinta da Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das Cualificaciones e da Formación Profesional, previamente recoñecido para iso polo sistema nacional de emprego.
A actividade laboral desempeñada polo traballador na empresa deberá estar relacionada coas actividades formativas, que deberán comezar no prazo máximo de catro meses a contar dende a data da celebración do contrato.
A formación nos contratos para a formación e a aprendizaxe que se celebren con traballadores que non obtivese o título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria deberá permitir a obtención do devandito título.
Regulamentariamente desenvolverase o sistema de impartición e as características da formación dos traballadores nos centros formativos, así como o recoñecemento destes, nun réxime de alternancia co traballo efectivo para favorecer unha maior relación entre este e a formación e a aprendizaxe do traballador.
As actividades formativas poderán incluír formación complementaria non referida ao Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para adaptarse tanto ás necesidades dos traballadores como das empresas
e) A cualificación ou competencia profesional adquirida a través do contrato para a formación e a aprendizaxe será obxecto de acreditación nos termos previstos na Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das Cualificaciones e da Formación Profesional, e na súa normativa de desenvolvemento. Conforme ao establecido na devandita regulación, o traballador poderá solicitar da Administración pública competente a expedición do correspondente certificado de profesionalidade, título de formación profesional ou, no seu caso, acreditación parcial acumulable.
f) O tempo de traballo efectivo, que haberá de ser compatible co tempo dedicado ás actividades formativas, non poderá ser superior ao 75 por cento da xornada máxima prevista no convenio colectivo ou, no seu defecto, á xornada máxima legal. Os traballadores non poderán realizar horas extraordinarias, salvo no suposto previsto no artigo 35.3. Tampouco poderán realizar traballos nocturnos nin traballo a quendas.
g) A retribución do traballador contratado para a formación e a aprendizaxe fixarase en proporción ao tempo de traballo efectivo, de acordo co establecido en convenio colectivo.
En ningún caso, a retribución poderá ser inferior ao salario mínimo interprofesional en proporción ao tempo de traballo efectivo.
h) A acción protectora da Seguridade Social do traballador contratado para a formación e a aprendizaxe comprenderá todas as continxencias, situacións protegibles e prestacións, incluído o desemprego. Así mesmo, terase dereito á cobertura do Fondo de Garantía Salarial.
i) No suposto de que o traballador continuase na empresa ao termo do contrato estarase ao establecido no apartado 1, parágrafo f), deste artigo.

Máis información no BOE do 30 de agosto de 2011.

DELICIAS VALGUESAS

http://www.valga.es/publicacions/ver.htm?publicacionId=18872

UNS 1.000 KILOS DE ANGUÍA E 300 LITROS DE CAÑA REPÁRTENSE NA FESTA DE VALGA

La cata final es mañana y el precio por ración en la degustación es a seis euros
La “XXIII Festa da Anguía e XXI Mostra da Caña do país” ocupa toda la actividad del municipio de Valga durante este fin de semana.
El Concello tiene prevista la preparación en diferentes recetas de unos 1.000 kilos de anguila, así en la degustación gastronómica del domingo los vecinos y turistas podrán probar este plato en empanada, a la cazuela, rebozada o con cachelos a precios populares. Cada ración, de las diferentes variedades tendrá un precio de seis euros. De esta manera se harán sobre 500 empanadas individuales y unas 20 o 30 empanadas de mayor tamaño de las que se sacarán las raciones. La degustación gastronómica se hará, como en ediciones anteriores en el Parque Irmáns Dios Mosquera, dónde se colocarán tres carpas de entre 30 y 35 metros de largo cada una.
Así mismo la organización este año va a destilar unos 300 litros de aguardiente para realizar la “queimada popular” de mañana.
Unos días completos
Las fiestas de Valga no sólo se centran en la degustación de la anguila y la elaboración de la caña, a pesar de que ambas cosas son los platos fuertes del cartel de cada año.
Así, hoy en el Parque Irmáns Dios Mosquera, a partir de las 17 horas los más pequeños disfrutarán de multitud de actividades finalizando con una gran fiesta de la Espuma. A las 20:30 horas, en el Museo Municipal comienza la exposición de artesanía y de bolillos de la mano de las Mulleres Rurais Albor. A continuación los presentes podrán degustar las Delicias Valguesas, a este acto acudirá el humorista gallego Isi.
A las 20:45 tendrá lugar la Cata Final del Concurso Caña do País en el Concello. Tras esto comienza una exposición de la Asociación Galega de Arte e Pintura y la obra de teatro “Uxío no Mundo de Patacadabra”.
Mañana el día comienza con la visita a los lugares presentados a concurso “O lugar más fermoso”. Por la tarde, a partir de las 16:30 horas tendrá lugar la “Festa da Bicicleta”.
Por la noche, a partir de las 23:00 horas comenzará una verbena a cargo de la orquesta “Olympus” y ya entrada la madrugada los asistentes tienen la oportunidad de disfrutar de la Gran Queimada popular de manera gratuita la que dará paso a la gala musical que se prolongará hasta altas horas. En el espectáculo participará el cantante David Civera que ofrecerá su directo junto a diversos bailarines y cantantes de televisión y de musicales de Madrid y el grupo M8′s Band de Ferrol.
El domingo, último día de romería, la caña y la anguila son los protagonistas. Así, por la mañana desde bien temprano comenzará la Demostración de la Elaboración de Caña, amenizado por los “Contos no Alambique”. A las 12:45 horas se procederá a la lectora del pregón que este año estará a cargo de Manuel Manquiña y se entregarán los premios de los diferentes concursos. A partir de las 13:30 horas comienza la degustación para los comensales.

A PRECATA E UN OBRADOIRO INFANTIL SOBRE CAÑA DO PAÍS ABREN UNHA NOVA EDICIÓN DA FESTA DA ANGUÍA

Los pequeños presenciaron el todo el proceso de elaboración de la caña en su modalidad tostada. g. s.

Anguila y Caña do País se dan cita este fin de semana en Valga para demostrar la calidad de dos productos típicos del municipio y que cada vez atraen a más vecinos de la comarca. El arranque de la celebración se dio ayer con la precata de los 123 licores presentados y las variedades que compitieron en esta preselección fueron un total de 48 blancas, 45 de hierbas y 30 tostadas.

Los elegidos entre estos se verán las caras hoy a las 20.45 horas en la Casa Consistorial y los ganadores recogerán sus premios el domingo al mediodía durante los actos de la XXIII Festa da Anguía y XXI Mostra da Caña do País. De esta forma, los mejores en cada modalidad obtendrán doscientos euros y los segundos se llevarán un trofeo acreditativo.

Por otra parte, los pequeños del municipio acudieron al Museo Municipal ayer donde se impartió el obradoiro sobre elaboración de la modalidad tostada de Caña do País. En él, aprendieron cuál es el proceso de elaboración de la misma, en una actividad dirigida por Antonio García, ganador de la Mostra de Caña do País el año pasado en esta modalidad. Los niños disfrutaron de esta iniciativa que pretende que estos también sean conscientes de la importancia de este producto local.

Siguiendo la línea de actividades infantiles, esta tarde tendrá lugar un gran festival a partir de las 17 horas en el parque Irmáns Dios Mosquera, en el que los pequeños disfrutarán de la Festa da Escuma.

Por otra parte, las “delicias valguesas” también serán protagonistas durante el día de hoy. Los productos, ideados por la Asociación de Mulleres Rurais “Albor” y que se intrudujeron por primera vez el año pasado en esta fiesta, endulzarán esta tarde el paladar a todas las personas que se den cita en el Museo Histórico Local.

En sus dependencias tendrá lugar, a partir de las 20.30 horas una degustación de estas “delicias”, que tienen el aguardiente como material prima. Son bombones rellenos de caña, a la que se dan distintos aromas y sabores y que se suman a las variedades tradicionales de caña blanca, tostada o de hierbas.

Estos dulces se presentan en una tartaleta de chocolate que se convierte en un acompañamiento ideal y en el contrapunto perfecto para el aguardiente. Por su parte, el popular humorista Isi, que se dio a conocer a su gran público en el programa televisivo “O Rei da Comedia” será el invitado de honor en esta degustación.

EMERXENCIA HUMANITARIA NO CORNO DE ÁFRICA

mapa del cuerno de africa

Las ONG hacen un llamamiento de emergencia para frenar la gravísima hambruna y la crisis provocada por los miles de desplazados

Fecha: 26 agosto 2011

En palabras de Intermón, “la falta de lluvias en Somalia,  Kenia y Etiopía y las malas políticas han llevado al Cuerno de África a la crisis alimentaria más grave del siglo XXI. La escasez de agua y alimentos han elevado alarmantemente las tasas de malnutrición en la región, con niveles de emergencia nunca vistos”.  Somalia es el país más afectado.

A esto hay que sumar que el precio de los alimentos básicos se ha incrementado un 50% durante el último año.

Kenia aloja el mayor número de somalíes desplazados, de los que 300.000 se encuentran en el campamento de Dadaab, en el noreste del país. Una “gran ciudad” de sufrimiento y hambre.

Cualquier dato que las ONG puedan aportar supera los límites de la imaginación en relación a la gravedad de la situación. Las ONG ya están trabajando sobre el terreno, pero necesitan la ayuda de todos para responder con los recursos necesarios:

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE hace un llamamiento para que se pongan en marcha las siguientes medidas urgentes: despliegue integral de intervenciones de tratamiento de la nutrición, apoyo nutricional preventivo a los menores de 5 años, distribución de forraje, agua y servicios veterinarios para el ganado e intervenciones en el mercado para estabilizar los precios de los alimentos. Página web de Acción contra el Hambre (ventana nueva)

ACNUR está centrando sus esfuerzos en ayudar a miles de somalíes que están llegando diariamente a Etiopía, Kenia y Djibouti. En las últimas semanas, en Etiopía, han recibido hasta 1.700 personas diarias con altos niveles de desnutrición y a Kenia llegan cada día unas 1.400 personas, por lo que al hambre hay que sumar los problemas derivados del hacinamientoPágina web de ACNUR (ventana nueva)

CÁRITAS alerta de que la ayuda real es muy poca y llega con mucha lentitud. Se necesita con urgencia medicinas, agua, leche y harina para evitar la muerte de 1,5 millones de personas solo en Kenia. La primera partida de 100.000 € que Cáritas Española ha librado para esta emergencia en el Cuerno de África se ha destinado a la compra y distribución de medicamentos, alimentos y depósitos de agua. Página web de Cáritas (ventana nueva).

CRUZ ROJA. Ya ha distribuido 3.000 toneladas de alimentos para más de 160.000 personas en Somalia. Cruz Roja de Galicia se suma a la campaña nacional de captación de fondos para el operativo humanitario del Cuerno de África poniendo a disposición de las personas que quieran hacer un donativo el número de cuenta de Novacaixagalicia 2091-0000-37-3040162319Página web de Cruz Roja Galicia (ventana nueva)

ENTRECULTURAS aboga por la educación. El 80% de las personas refugiadas en Etiopía son menores de 18 años. “Si los niños pueden ir a la escuela tienen algo significativo que hacer y están seguros. La escuela también les da una perspectiva del futuro”. Página web de Entreculturas (ventana nueva)

FARMAMUNDI está participando en la atención médica que se presta en los campos de Dadaab (Kenia) en colaboración con ACNUR y UNICEF que son responsables de la organización de los campamentos. Nos encontramos ante un problema que no tiene una solución inmediata y que, por tanto, requiere intervenciones a largo plazo. Página web de Farmamundi (ventana nueva)

FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE: han abierto una cuenta en la que recaudan fondos que contribuyan a paliar la crisis alimentaria. Cualquier persona puede hacer su aportación e la cuenta de Novacaixagalicia 2091-0209-10-3040019000. Página web del Fondo (ventana nueva)

INTERMÓN OXFAM se plantea los siguientes objetivos: En Kenia, hacer llegar agua potable y asistencia para el ganado de 1,3 millones de personas; en Somalia, prestar asistencia a unas 750.000 personas que se beneficiarán de los trabajos de saneamiento, higiene y tratamientos para los animales;  en Etiopía, un millón de personas recibirán agua potable, saneamiento básico y asistencia veterinaria. Página web de Intermón Oxfam (ventana nueva)

MÉDICOS SIN FRONTERAS ha elaborado un informe titulado “Sin espacio en Dadaab: el mayor campo de refugiados del mundo se queda pequeño”. En el mes de mayo Médicos sin Fronteras decía que el campo más grande del mundo se había quedado pequeño y no había nada para los refugiados recién llegados, que tenían que asentarse en el extrarradio y tardaban unos 12 días en recibir la primera ración de alimentos. En este momento, el gobierno de Kenia ha decidido abrir un nuevo campamento de refugiados en la zona y ACNUR se ha comprometido a apoyarlo. Informe de Médicos sin Fronteras (ventana nueva)

MIL FUTUROS, la comunidad solidaria de Novacaixagalicia, quiere sumar esfuerzos a favor de los niños y niñas que sufren grave desnutrición. Como en ocasiones anteriores, el dinero recaudado se destinará a alguna ONG que trabaje en la región. Cualquier persona puede hacer su aportación a través de la cuenta de Novacaixagalicia 2080 5000 66 3040323304. Blog Mil Futuros (ventana nueva)

UNICEF alerta sobre el hecho de que, en la región, dos millones de niños y niñas menores de cinco años están sufriendo gravemente como consecuencia de la  desnutrición. UNICEF está apoyando directamente la recuperación de niños con desnutrición moderada y grave, en colaboración con los servicios sanitarios gubernamentales.Se han realizado campañas de vacunación vitales, asistencia sanitaria y se han puesto en marcha programas para garantizar agua limpia y mejorar el saneamiento, especialmente en los campamentos de desplazados internos y refugiados. Página web de UNICEF (ventana nueva)

También están trabajando en la zona las ONG Inspiraction (por un mundo libre de pobreza)Save the Children, Manos UnidasSolidaridad Internacional

Muchas personas están sufriendo y muriendo de hambre. ¡Infórmate y colabora con alguna ONG!

Y si te interesa profundizar en el análisis detallado del conflicto que provoca la tremenda hambruna en esta región africana puedes leer el IGADI Paper nº 70 que hemos reseñado en Socialia.org (ventana nueva)

BOAS PRÁCTICAS NO CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO

Durante el mes de septiembre puedes enviar tus propuestas

A Coruña acogerá el XIV Congreso Estatal del Voluntariado a partir del 30 de noviembre.

La organización del Congreso ha previsto que los participantes puedan presentar iniciativas o proyectos que puedan servir como modelo de actuación y buenas prácticas para otras entidades de voluntariado.

Las comunicaciones deberán estar relacionadas con alguno de los temas clave del Congreso:

 • Voluntariado Europeo
 • Participación, ciudadanía activa y valores de solidaridad y cohesión social
 • Nuevas modalidades de voluntariado y retos de futuro
 • Acciones desarrolladas en el Año Europeo y su impacto

Tendrán un valor añadido aquellas comunicaciones que:

 • introduzcan la transversalidad en las acciones voluntarias
 • promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
 • se desarrollen descentralizadamente
 • contemplen el impacto de género
 • apuesten por la I+D+I
 • y trabajen desde la calidad

Las personas interesadas en exponer sus iniciativas durante el Congreso Estatal del Voluntariado deben enviar sus propuestas durante el mes de septiembre.

Más información en http://caminosdasolidariedade.com

CURSO: LONXEVIDADE E BENESTAR DESDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO

 • Entidad : Universidade de Santiago de Compostela, USC
 • Modalidad: Presencial
 • Sala: Centro de Estudios Avanzados
 • Dirección: Parque Vista Alegre
 • Localidad: Santiago de Compostela
 • Provincia: A CORUÑA
 • Fecha límite de inscripción: 26-ago-11
 • Fecha inicio: 06-sep-11
 • Fecha fin: 09-sep-11
 • Descripción:
  Curso de verano de la Universidad de Santiago (USC) que aborda la longevidad y el bienestar desde una perspectiva de género y que analiza la contribución de las personas mayores.

  El curso está dirigido por Mª Xosé Rodríguez Galdo.

  Programa completo e inscripciones en la página web de la USC (ventana nueva)

 • Precio: Entre 70 y 120 EUR
 • Duracion: 30 h.

CERTAME DE HUMOR GRÁFICO POLA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

 • Entidad: Cruz Roja
 • Plazo:5 de octubre de 2011
 • DescripciónCruz Roja, en el marco de una campaña de sensibilización hacia la igualdad de oportunidades en el entorno laboral, ha puesto en marcha un certamen de humor gráfico.

  Las viñetas deben describir situaciones en las que las personas se encuentran con barreras, en el mercado laboral, por razones ajenas a sus capacidades profesionales.

  Las mejores viñetas formarán parte de la exposición “en realidad no tiene gracia”.

  Más información en www.empleatutalento.org