Archivo por enero de 2012

ENAMORA I CONCURSO CARTAS DE AMOR

ENAMORA 2012. I Concurso Cartas de Amor

O Concello de Valga en colaboración coa Asocición A EIRA,  convoca o I Concurso de Cartas de Amor
 
BASES
  • Poderán participar rapaces e rapazas a partir de 8 anos que presentarán os seus traballos en galego.
  • Poderanse presentar obras relacionadas co amor en todas as súas variables.Poden estar dirixidas a pais, avós, un marido, unha noiva, a un lugar do teu pobo, a un familiar, … . No poderá conter linguaxe ofensivo.
  • Admitirase unha única carta por persoa, deberá levar un título e ir asinada con pseudónimo.
  • Debe ir escrita de puño e letra, cunha firma lexible
  • A extensión máxima da carta será de un folio por unha cara.
  • Os traballos presentaranse persoalmente no Concello de Valga, Auditorio ou Centros escolares do Concello de Valga.

PRAZO:  10 de febreiro de 2012.

PREMIO: Publicación nas webs e RADIO VALGA

MONITORES RUTA QUETZAL

Monitores/as para a Ruta Quetzal BBVA 2012

O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación e BBVA seleccionan monitores/as para a Ruta Quetzal BBVA 2012. Requisitos: – Ter entre 22 e 30 anos.

- Titulación universitaria superior.

- Posuir o titulo de socorrista acuático e terrestre.

Prazo: 16 de febreiro de 2012

A expedición percorrerá Colombia e España do 19 de xuño ao 23 de xullo de 2012, pero os monitores/as seleccionados desenvolverán a súa actividade como voluntariado de forma intensiva e continua dende o 18 de xuño ata o 30 de xullo de 2012.

Máis información en http://www.rutaquetzalbbva.com/

www.rutaquetzalbbva.com

OBRADOIRO EN HABILIDADES SOCIAIS

Obradoiro de Formación en Habilidades Sociais PDF Imprimir
A Asociación Chísem impartirá o Obradoiro de Formación en Habilidades Sociais para profesionais do ámbito educativo, asociativo e tempo de lecer.
Destinatarios:
Psicólogos/as, pedagogos/as, educadores/as, profesores/as, monitores/as de tempo libre e/ou todas aquelas persoas que traballen no eido da educación, xa sexa formal ou informal, con nenos/as ou adolescentes.
Obxectivos:
1. Fomentar o emprego de HHSS como factor positivo no desenvolvemento das persoas.
2. Adquirir ferramentas útiles para desenvolver de forma satisfactoria as HHSS no colectivo en que se traballe.
3. Deseñar e realizar actividades efectivas para o traballo en HHSS.
4. Mellorar as nosas técnicas e habilidades como educador/a; manexo de grupo, comunicación…
Lugar:
Asociación Chísem. Prevención e Intervención Psicolóxica.
Polígono Picaraña, Sector A, Rúa 1, Edificio 10, Oficina 6. 15980 Padrón (A Coruña).
Datas: 3 e 4 de febreiro, cunha duración total de 12h.
Prazo de inscrición: 30 de xaneiro.
Prezo: 40 €Máis información na Asociación Chísem: www.chisem.es

CURSO: MONITOR/A TEMPO LIBRE

Monitor/a de tempo libre en Santiago de Compostela PDF Imprimir
CV.verticalCruz Vermella Santiago convoca un curso de Monitor/a de tempo libre.

Data límite de inscripción: 21 xaneiro de 2012
Data inicio: 4 febreiro 2012
Data fin: 15 abril de 2012

O curso impartese os sábados e domingos, de 09.15 a 14.00 e de 15.30 a 20.45 h.
Prezo: entre 280 y 320 €

Máis información: Cruz Vermella Santiago. Teléfono: 981 586 969

XUVENTUDE EN ACCIÓN 2012

Xuventude en Acción 2012 PDF Imprimir
Youth_in_actionO Instituto da Xuventude convoca axudas de carácter plurianual correspondentes ao ano 2012 a proxectos no marco do Programa de acción comunitario «A xuventude en acción».

Contías:
Acción 1.1 (Intercambios Juveniles): 2.010.418 €
Acción 1.2 (Iniciativas Juveniles): 756.270 €
Acción 1.3 (Proyectos de democracia participativa): 460.064 €
Acción 2.1 (Servicio Voluntario Europeo): 2.430.089 €
Acción 3.1 (Cooperación con Países Vecinos): 539.599 €
Acción 4.3 (Formación y Proyectos en Red): 472.905 €
Acción 5.1 (Encuentros de jóvenes y responsables de políticas de juventud): 398.869 €

O programa de acción comunitario «A xuventude en acción» ten por obxecto desenvolver a cooperación no ámbito da xuventude na Unión Europea, cos seguintes obxectivos xerais:
a) Promover a cidadanía activa entre mozos, en especial a europea.
b) Potenciar a solidariedade e promover a tolerancia.
c) Favorecer o entendemento mutuo entre mozos
d) Contribuír a mellorar a calidade dos sistemas de apoio ás actividades de mozos e reforzar a capacidade das organizacións da sociedade civil no ámbito da xuventude.
e) Favorecer a cooperación europea no ámbito da xuventude

Requisitos para solicitar a subvención e formas de acreditación.
Terán a consideración de solicitantes, tanto as persoas físicas representantes dun grupo de mozos non asociados coma as entidades ou organizacións que concorran á presente convocatoria sempre que reúnan os seguintes requisitos:
a) Estar debidamente inscrita no correspondente Rexistro administrativo.
b) Ter xustificado, se é o caso, suficientemente, as axudas económicas recibidas con anterioridade do Ministerio de Igualdade así como de axudas recibidas no marco dos programas de acción comunitario «Xuventude» ou «A xuventude en acción».
c) Dispoñer da estrutura e capacidade abondo para garantir o cumprimento dos obxectivos, acreditando a experiencia operativa necesaria para iso.
d) Terán a consideración de persoas xurídicas para estes efectos:
1. As organizacións sen ánimo de lucro e asociacións legalmente establecidas.
2. Os Organismos Públicos a nivel local, rexional ou nacional, implicados no traballo xuvenil.
3. Os grupos de mozos. Neste caso, un/a dos/ás mozos do grupo (o ou a representante do devandito grupo) asumirá a responsabilidade de presentar a solicitude e de asinar a declaración de compromiso da axuda en caso de concesión

As solicitudes deberán ser cumpridas e enviadas de forma electrónica de acordo cos modelos que figuran na dirección de Internet: http://www.juventudenaccion.injuve.es. Para completar a solicitude, será necesario imprimir e asinar unha copia en formato papel e dirixila á Dirección Xeral do Instituto da Xuventude

Prazos:
Para proxectos que empezan entre 1 de maio e 31 de outubro de 2012: 1 de febreiro de 2012.
Para proxectos que empezan entre 1 de agosto de 2012 e 31 de xaneiro de 2013: 1 de maio de 2012.
Para proxectos que empezan entre 1 de xaneiro e 30 de xuño de 2013: 1 de outubro de 2012.

Máis información no BOE do 11 de xaneiro de 2012 e en www.juventudenaccion.injuve.es

 

ROTEIROS DE INVERNO: SAÍDAS DE FIN DE SEMANA

Roteiros de inverno: programa de saídas de fin de semana PDF Imprimir
roteiros2012O próximo 17 de xaneiro abre o prazo de inscrición en Roteiros para a xuventude, un programa da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado que consiste en saídas de fin de semana co obxectivo de  ofertar á xuventude novas experiencias e alternativas para o tempo libre, así como a transmisión e coñecemento de valores como a convivencia, a cooperación, o compañerismo, entre outros, favorecendo as relacións interpersoais e a creación dun bo ambiente grupal que lle permita acceder a un tempo libre de calidade.

Ofértase un total de 336 prazas, 96 no Albergue Xuvenil de Gandarío en Bergondo (A Coruña) e 240 no Aeródromo da Fervenza – Pazos no Concello de Mazaricos (A Coruña), entre os meses de febreiro e marzo.

Un total de oito fins de semana onde a oferta de actividades é variada: dende windsurf e barco escola, piragüismo, rappel, escalada en rocódromo ata  kaiak, paintball e navegación en cruceiro. O paquete de actividades inclúe veladas temáticas (náutica e medieval, respectivamente).

 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS

Acreditación de competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral PDF Imprimir
acreditacionA Consellería de Educación convoca procedemento para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación.

Requisitos:
Ter cumpridos no momento de realizar a inscrición 18 anos para as unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I e 20 anos para as unidades de competencia de nivel II e III.
Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar: no caso de experiencia laboral, xustificar polo menos tres (3) anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos dez anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria, para unidades de competencia de niveis II e III e, para unidades de competencia de nivel I, xustificarán polo menos 2 anos cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total.
No caso de formación, xustificar polo menos 200 horas para unidades de competencia de nivel I ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis II e III, nos últimos dez anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria.
As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nin cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial (ordinario ou modular), nin para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición. Tampouco poderán ter completado un curso de formación profesional inicial nin de formación para o emprego polo cal teñan dereito á acreditación directa das mesmas unidades de competencia que agora se convocan.

Ciclos e caulificacións:

Administración e xestión:

CM Xestión administrativa.
Actividades de xestión administrativa

Electricidade e electrónica:

CM Instalacións eléctricas e automáticas.
Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións de edificios
Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

CM Instalacións de telecomunicacións
Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións de edificios
Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión
Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

Enerxía e auga:

CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
Eficiencia enerxética de edificios

Fabricación mecánica:

CM Soldadura e caldeiraría
Soldadura
Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

Hostalaría e turismo:

CM Cociña e gastronomía
Panadaría e bolaría
Cociña
Pastelaría e confeitaría
Repostaría

CM Servizos en restauración
Panadaría e bolaría
Cociña
Pastelaría e confeitaría
Repostaría
Servizos de restaurante

CS Xestión de aloxamentos turísticos:
Recepción

Industrias alimentarias:

CM Aceites de oliva e viños
Elaboración de viños e licores

Madeira, moble e cortiza:

CM Carpintaría e moble
Mecanizado de madeira e derivados

Química:

CS Laboratorio de análise e control de calidade
Análise química

Sanidade:

CM Emerxencias sanitarias
Transporte sanitario
Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

CM Farmacia e parafarmacia
Farmacia

Servizos socioculturais e á comunidade:

CS Educación infantil
Educación infantil

Téxtil, confección e pel:

CM Confección e moda
Ensamblaxe de materiais

Transporte e mantemento de vehículos:

CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles
Mantemento do motor e dos seus sistemas auxiliares
Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 16 de xaneiro de 2012 ao 15 de febreiro de 2012.
Máis información no DOG do 9 de xaneiro de 2012,  http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion e en www.edu.xunta.es/fp

 

INFORME SEMANAL

Informe semanal do 9 de xaneiro de 2012 Imprimir
ojoBótalle un ollo ás novidades desta semana !!!

 

CLUBE DA CALCETA

A asociación A Eira organiza un obradoiro de calceta e ganchillo que vai dar comezo o martes 17 de xaneiro. Será tódolos martes en horario de 20:00 a 21:30 no Auditorio municipal de Valga.

 

CURSO PRIMEIROS AUXILIOS EN VALGA

CURSO DE PRIMEIROS AUXILIOS

Abrése o prazo de inscrición para a realización dun curso de PRIMEIROS AUXILIOS, en colaboración coa CRUZ VERMELLA, baremable pola Xunta de Galicia

HORAS: 40 horas teórico-prácticas .

OBXECTIVO: capacitar aos alumnos para desenvolver  correctamente unha  actuación ante unha urxencia.

PRAZO:30 XANEIRO

INFORMACIÓN:

SERVIZO DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN E EMPREGO

OMIX

AUDITORIO